Organisationsutveckling

Har ni behov att se över eller utveckla er organisation? Är det viktigt för er att involvera människorna som ska verkställa och göra förändringarna till verklighet? Är det värdefullt att förstå både de affärsmässiga kraven och de människonära frågeställningarna? Amarill arbetar med organisationsutveckling på alla nivåer i organisationen i nära samspel med både chefer och medarbetare. Alla uppdrag anpassas efter företagets affärsmässiga förutsättningar och verksamhetens situation.

I våra ögon blir resultatet en organisatorisk förändring så bra som människorna i verksamheten gör den – och vill göra den.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder med strategiska frågeställningar kring företagets roll i den omvärld och på den marknad som den agerar och vi arbetar med organisationens förutsättningar att konkurrera enligt olika värdemodeller. Vi arbetar också med handfasta frågor kring organisationens struktur, rapportvägar, roller och ansvar, hur organisationens kontakter med kund och omvärld fungerar och hur organisationen samverkar och sampelar internt etc.

För att detta arbete ska vara meningsfullt och ha förutsättningar att också kunna förverkligas på ett hållbart sätt, är det viktigt att människorna i organisationen är aktivt involverade. Det handlar också om att tillvarata den kompetens och kraft som finns i organisationen.